Beleidsplan

BELEIDSPLAN FC MAASLAND noordoost

2014 – 2018

www.fcmaasland.be
stamnummer: 4517
Voorwoord

Beste leden van Voetbalvereniging FC Maasland noordoost,

Voor u ligt het 1ste sportieve beleidsplan van onze voetbalvereniging.
Onze vereniging is ontstaan uit een fusie tussen de verenigingen Excelsior Ophoven, Blauwvoet Kessenich en KFC Kinrooi. Rode draad binnen dit beleidsplan is dat wij een vereniging zijn waarbinnen een gezonde balans gecreëerd is tussen prestatief en
recreatief sporten met respect voor elkaar en waarbij het gezellig vertoeven is.
De afgelopen periode is hard gewerkt om “het beleidspan 2014-2018” te schrijven, het resultaat mag er zijn.
Wij vinden het belangrijk dat we een integraal beleidsplan hebben. Een vereniging als
FC Maasland noordoost, met 250 leden en een ruim 20 voetbalteams kan niet zonder. Heden ten dagen is het nodig een vereniging vanuit een visie en doelstellingen vorm en inhoud te geven.
Het beleidsplan stelt de kaders waarlangs hoofd- en jeugdbestuur, samen met ondersteunende commissies, trainers, jeugdtrainers, vrijwilligers en uiteraard de leden de komende 5 jaar de vereniging verder gaat ontwikkelen. In dit kader is aan het beleidsplan een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Wij hopen dat we binnen de vereniging de komende jaren met z’n allen, de schouders eronder kunnen zetten om het uitvoeringsprogramma te realiseren. Een evaluatie over een aantal jaren zal dit duidelijk maken of we hier in geslaagd zijn. Wij zijn er van overtuigd dat dit ons gezamenlijk gaat lukken

Het bestuur

 


1. Inleiding en opzet beleidsplan

Voetbalvereniging FC Maasland noordoost is een voetbalvereniging ontstaan uit een fusie tussen drie verenigingen binnen de gemeente Kinrooi. Elke vereniging was er van overtuigd dat een intensieve samenwerking een enorm kwalitatieve meerwaarde zou zijn. In 2013 is een aanzet tot fusioneren gegeven hetgeen heeft geleid tot een uiteindelijke fusie ter voorbereiding op het voetbalseizoen 2014 – 2015.
In dit eerste verenigingsbrede beleidsplan is beschreven hoe FC Maasland noordoost is gestructureerd, wat de missie, visie en strategische doelstellingen van de vereniging zijn en hoe het middellange en lange termijn beleid op een aantal deelterreinen is gedefinieerd voor de periode 2014-2018.
Van daaruit zijn de doelstellingen (resultaten) voor deze periode geformuleerd. De realisatie daarvan zal onder verantwoordelijkheid van het Hoofd- en/of Jeugdbestuur worden verzorgd. In de jaarvergadering zal verslag worden gedaan van de voortgang.
De vereniging streeft ernaar dit beleidsplan om de 2 jaar te actualiseren. Daarmee wordt het een ‘levend’ document en draagt ook dit bij aan het versterken van de vereniging. Mede om die reden zijn vragen en opmerkingen welkom. Juist vanuit een open communicatie, begrip voor elkaars standpunten, maar uiteindelijk ook een gezamenlijk te bewandelen weg, kan de vereniging verder in haar ontwikkeling.


 

2. Missie, visie en SWOT

2.1 Missie
Het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap in de gemeente Kinrooi, binnen een hechte verenigingsstructuur waar
plezier in het beoefenen van de voetbalsport centraal staat en normen en waarden zeer hoog in het vaandel staan.

2.2 Visie
De visie geeft weer hoe FC Maasland noordoost zich naar haar omgeving en naar haar leden toe wilt presenteren. Door het volgen van deze visie wordt gewaarborgd dat de aanwezige, zo voor FC Maasland noordoost kenmerkende, cultuur te allen tijden zal blijven bestaan.

De visie van FC Maasland noordoost kent de volgende pijlers:

• De vereniging stelt zich ten doel om alle leden de mogelijkheid te bieden het voetbalspel te spelen, dit kan zowel recreatief als prestatief.

• Er dient binnen de gehele vereniging een sfeer van sociale saamhorigheid aanwezig te zijn. Deze sfeer (gezelligheid) is kenmerkend voor FC Maasland noordoost en draagt bij in het behoud en de uitbouw van het ledenaantal.

• De jeugd is binnen de vereniging de belangrijkste pijler. De vereniging stelt zich ten doel in Kinrooi en omgeving een dusdanige uitstraling te hebben dat de jeugd graag bij FC Maasland noordoost wil komen en blijven voetballen.

• De vereniging stelt zich tot doel om met vooral eigen opgeleide spelers zo hoog mogelijk prestatievoetbal te bedrijven. Voor de 1e ploeg is de ambitie om binnen een termijn van 2 jaar promotie naar de 2e provinciale te maken.

• De jeugdwerking bestaat uit een volledige serie van U6 tot en met U21 met de ambitie om binnen 3 jaar een provinciale licentie te verkrijgen.

• Binnen de vereniging zal een actief vrijwilligersbeleid worden gevoerd.

• Binnen de vereniging zal een dusdanig financieel beleid worden gevoerd dat ten allen tijde sprake zal zijn van een gezonde situatie. Uitgaven en ontvangsten vinden plaats in overeenstemming met de financiële richtlijnen.

• FC Maasland noordoost biedt andere verenigingen en maatschappelijke organisaties faciliteiten om gewenste activiteiten te ontplooien.

• De ontwikkeling van de vereniging heeft tot doel een professionele organisatie met oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheden.

2.3 SWOT Analyse

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de sterktes, de zwaktes, de kansen en de bedreigingen van FC Maasland noordoost.

Kansen:
K1 Meer mogelijkheden door de recente fusie.
K2 Kwalitatief hoogwaardige jeugdwerking met gediplomeerde trainers.
K3 Ontwikkelingsplannen met betrekking tot het terugbrengen van 3 naar 1 locatie.
K4 Stimulerende maatregelen vanuit de overheid met betrekking tot sportuitoefening.

Bedreigingen:
B1 Afname van sponsoren door huidige financiële economische situatie.
B2 Ruim aanbod aan sporten bij andere sportverenigingen.
B3 Veel emotie door het fusioneren van 3 verenigingen.
B4 3 locaties betekent tijdelijk extra hoge kosten.
B5 Doordat Kinrooi een grensgemeente is last van kwalitatief goede voetbalverenigingen aan de andere kant van de grens

Sterke punten:
S1 1e ploeg bestaat uit een kern van eigen opgeleide spelers.
S2 Enthousiast (jeugd)bestuur.
S3 Financiën zijn op orde.
S4 De vereniging heeft een enthousiaste groep vrijwilligers.
S5 FC Maasland noordoost is een sociale en gezellige vereniging.

Zwakke punten:
Z1 Interne communicatie naar de leden toe. Inzet van internet als communicatie middel wordt te weinig gebruikt.
Z2 Geen provinciale licentie voor de jeugdwerking.
Z3 Nog te veel afhankelijk zijn van niet voetbalgerelateerde activiteiten,
Z4 Te weinig saamhorigheid door verdeling over 3 locaties.


 

 3. De vereniging

In dit hoofdstuk is een huidige situatie van de vereniging beschreven en daarmee het ‘vertrekpunt’ voor de doelstellingen in de planperiode.

3.1 Organisatie

De vereniging kent de volgende organisatiestructuur, zie “Figuur 1 Organogram”

3.2 Besturing van de vereniging

De vereniging is ‘van de leden’ die de besturing van de vereniging hebben opgedragen aan het bestuur van de vereniging. In dit onderdeel wordt nader ingegaan op welke wijze het bestuur daar invulling aan geeft. De volgorde van deze onderdelen geeft tevens de bestuurlijke hiërarchie (top-down) aan.

3.2.1 Statuten
In de statuten van de vereniging is de basis van de vereniging vastgelegd. Deze zijn statisch en worden zéér zelden aangepast. Aanpassing geschied met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering.

3.2.2 Huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten en beschrijft de bestuurlijke inrichting van de vereniging zoals functies, taken en rollen. Actualisering van het huishoudelijk reglement geschiedt naar behoefte en is daarmee semi-statisch.
Mogelijk worden dan een aantal onderdelen uit dit beleidsplan, te denken valt
aan dit hoofdstuk (3) daarin opgenomen.
Het Huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering.

3.2.3 Beleidsplan
In het beleidsplan worden de veranderingen en/of aandachtspunten die de vereniging wenst vastgelegd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een planperiode van 5 jaar en een herziening om de 2 jaar. Daarmee is het semi-dynamisch; er kan tijdig worden ingespeeld op de te verwachte veranderingen.
Het beleidsplan wordt vastgesteld door het Hoofdbestuur nadat deze ‘ter visie en voor commentaar’ is voorgelegd aan de leden. Over de voortgang van die veranderingen wordt verslag gedaan in de Algemene Leden Vergadering.

3.2.4 Informatievoorziening
Voor de leden van FC Maasland noordoost zal als reguliere informatievoorziening worden verzorgt door de betreffende trainers en/of afgevaardigde. Verder zal op de officiële clubwebsite www.fcmaasland.be alle relevante informatie worden verstrekt.
3.3 Onderdelen van de vereniging

3.3.1 Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan binnen de vereniging.

3.3.2 Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het is de taak van het hoofdbestuur om uitvoering te geven aan de besturing van de vereniging. De jeugdzaken staan bestuurlijk onder leiding van een Jeugdbestuur.

3.3.3 Jeugdbestuur
Het Jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het op de jeugd (tot U21) gerichte beleid. Het Jeugdbestuur is verantwoording schuldig aan het Hoofdbestuur.

3.3.4 Sportieve commissie
De sportieve commissie heeft tot doel om te adviseren over en uitvoering te geven aan het sportieve beleid van de vereniging. De commissie valt onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. De sportieve commissie werkt nauw samen met het jeugdbestuur aangaande het sportieve beleid voor de hoogste leeftijdscategorie van de jeugd U21
De technische commissie draagt zorg voor:
• de uitvoering van het sportieve beleid van de vereniging,
• het werven opleiden en begeleiden van trainers,
• het adviseren over het voetbaltechnische beleid alsmede over de
samenstelling van de teams en/of spelers.
De uitwerking is voorzien voor seizoen 2014 – 2015, zie ook punt “5.1 Doelstelling A: Sportief beleidsplan”.

3.3.5 Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van sponsorbeleid van de vereniging. De sponsorcommissie is verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur.

3.3.6 Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van diverse activiteiten binnen de vereniging voor alle leeftijdsgroepen met als doel de leden en de vrijwilligers te binden aan de vereniging. De activiteitencommissie is verantwoording schuldig aan het Hoofdbestuur. Binnen de Jeugdafdeling richt een activiteitencommissie zich op specifieke
activiteiten voor de Jeugd.

3.4 Clubgebouw

Het clubgebouw is hét ontmoetingspunt in de ruimste zin van het woord en is daarmee een belangrijke voorziening voor de vereniging; Dit geldt voor samenzijn, afspreken, vergaderen en festiviteiten. Daarnaast ondersteunt het de andere activiteiten op- en rond de velden zoals bij toernooien.
De baromzet van de kantine, zoals die ook wel wordt genoemd, draagt bij aan de financiële draagkracht van de vereniging.
Voor het seizoen 2014 – 2015 is afgesproken te werken vanuit drie locaties dus ook met drie clubgebouwen. Voor dit seizoen is tevens een verdeling gemaakt aangaande welke teams hun wedstrijden spelen op welke locatie. Voor seizoen 2015 – 2016 zal de locatie Ophoven komen te vervallen, per seizoen 2016 – 2017 zal ook de locatie Kessenich vervallen en zal alleen nog vanuit de locatie aan de Hoverstraat te Kinrooi worden gewerkt. Een verdelingen e.d. zijn hiervoor nog niet gemaakt.
De doelstellingen voor het clubgebouw zijn omschreven in het hoofdstuk “Strategische doelstellingen.

3.5 Wedstrijdkleding

Het speeltenue van FC Maasland noordoost bestaat uit een rood blauw shirt, blauwe broek en blauwe sokken.
Alleen door het bestuur goedgekeurde wedstrijdkleding mag worden gedragen.
In principe dient elke speler zelf zorg te dragen voor voetbalschoenen en scheenbeschermers. Het shirt en de broek wordt door de verenging verstrekt op basis van bruikleen, al dan niet
gesponsord. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht bij wedstrijden en trainingen.
De vereniging streeft ernaar om kleding via sponsoring beschikbaar te stellen. De sponsorcommissie zal hier uitvoering aan geven.

3.6 Financiële zaken

3.6.1 Inkomsten
De inkomsten van de vereniging zijn hoofdzakelijk afkomstig uit 4 bronnen:
• sponsoring,
• subsidies,
• kantine,
• lidgeld.

Het genereren van inkomsten zal in de toekomst van belang zijn om de benodigde investeringen te kunnen doen.

3.6.2 Subsidies en vergoedingen
De vereniging krijgt jeugdsubsidies en een vergoeding als tegemoetkoming in de onderhoudskosten van de terreinen. De subsidies zijn voor een gedeelte afhankelijk van de kwaliteit van opleiden. Het borgen van gediplomeerde trainers en een brede jeugdwerking is hierbij van belang.
3.7 PR en Communicatie

De vereniging vind het van belang dat eenieder die betrokken is bij de vereniging tijdig beschikt over duidelijke en betrouwbare informatie. De vereniging beschikt daarvoor over de volgende middelen.

3.7.1 Website
De website van de verening: www.fcmaasland.be met als algemeen e-mailadres info@fcmaasland.be

3.7.2 Facebook pagina
De vereniging beschikt over een eigen Facebook pagina.

3.7.3 Officieel Voetbalvereniging papier met logo
Wij hanteren bij de schriftelijk communicatie officieel Voetbalvereniging
FC Maasland noordoost-papier met logo.

3.8 Waarden en normen

3.8.1 Algemeen
Binnen onze vereniging speelt de cultuur en de daarbij behorende normen en waarden een belangrijke rol. Bij de cultuur gaat het om de manier waarop we met elkaar omgaan. Door respect te hebben voor anderen en te zorgen dat ieder in zijn waarde blijft, wordt een klimaat geschapen waarbij alle betrokkenen, van junioren tot senioren en van vrijwilligers tot scheidsrechters van de voetbalsport en hieraan gerelateerde activiteiten kunnen genieten.
Onze vereniging wil binnen Kinrooise gemeenschap een goede reputatie opbouwen welke uitstraalt een gezellige vereniging te zijn om bij te voetballen en die geleid wordt door mensen die voorbeeldgedrag vertonen. Ouders kunnen met recht hun kinderen onbezorgd onze accommodatie laten bezoeken.
Sponsors kunnen erop vertrouwen dat zij zich hebben verbonden met een vereniging die normen en waarden hoog in het vaandel voert. Het is in het belang van een ieder deze reputatie in stand te houden.
In de missie, punt 2.1, is ervoor gekozen om ook aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van met name de Jeugdspeler ten aanzien van zijn houding en communicatie. Hoewel van eenieder op- en rond het veld een actieve bijdrage wordt verwacht kan wangedrag en escalaties naar aanleiding daarvan helaas toch voorkomen. Derhalve is het volgende beleid daarvoor opgesteld.

3.8.2 Wangedrag speler

3.8.2.1 Signaalfase
De trainer (als eerste) of de teamafgevaardigde spreekt de persoon aan op het ongewenste gedrag. Dat kan bij een berisping (aanspreken) blijven. Dit wordt gezien als normale corrigerende sociale omgangsvorm, waarin de stijl en ernst afhankelijk is van de situatie.
Als daartoe aanleiding is, naar ernst en omvang (vaak voorkomen) kan een trainer en/of teamafgevaardigde overgaan tot maximaal 1 training en/of wedstrijd schorsing. Dit wordt gemeld bij het hoofd- c.q. jeugdbestuur. Als blijkt dat één of meerdere schorsingen niet tot het gewenste resultaat leiden (passend gedrag naar het team c.q. en/of de vereniging) wordt de afhandeling van de ontstane situatie overgedragen aan het bestuur.

3.8.2.2 Formele waarschuwing
De overdracht aan het bestuur kan leiden tot een formele waarschuwing. Alvorens hiertoe wordt overgegaan wordt een gesprek met de speler en voor de junioren de ouder(s) gevoerd en/of de trainer en/of teamafgevaardigde met als doel:
a. een goed beeld te krijgen van de aanleiding en situatie(s) waarin het
wangedrag zich heeft voorgedaan.
b. eventuele afspraken te maken over een proefperiode (herstel- en
oefenperiode).

Naar aanleiding van de behandeling en afspraken over de ontstane situatie kan het bestuur besluiten om:
1. het onder voorwaarden hierbij te laten,
2. een formele waarschuwing te geven door een sanctie (straf) op te leggen.

De omvang daarvan zal afhangen van de ernst en omvang van de situatie.

3.8.2.3 Ernstige waarschuwing
Herhaling van een formele waarschuwing en/of zéér ernstig wangedrag kan leiden tot een ernstige waarschuwing. Na ‘hoor en wederhoor’ kan uiteindelijk worden overgegaan tot een ernstige waarschuwing en een langdurige sanctie (tot max. één jaar).

3.8.2.4 Beëindiging lidmaatschap
Bij twee ernstige waarschuwingen heeft het bestuur het recht de speler te schorsen, hetgeen betekent dat hij aan géén van de vereniging georganiseerde activiteiten mag deelnemen. De speler heeft dan de status van bezoeker.
Het bestuur kan uiteindelijk de speler voordragen om als lid geroyeerd te worden.

3.8.3 Sanctie KBVB
Indien een speler een sanctie (gele- en rode kaart, boete) opgelegd krijgt door de KBVB dan is de speler zelf verantwoordelijk voor de afhandeling daarvan waarbij het volgende is bepaald:
1. De vereniging zal de boete aan de KBVB betalen en kan deze verhalen op
de speler.
2. De vereniging kan de speler ondersteunen bij de (juridische) behandeling
door de KBVB.
Indien een speler te vaak een directe rode kaart heeft gekregen kan dat worden aangemerkt als wangedrag, zie punt 3.8.2, met bijbehorende sancties tot mogelijk gevolg. Indien de speler nalatig is (niet reageren, niet betalen e.d.) voor een juiste,
zorgvuldige en tijdige afhandeling in het belang van de vereniging wordt dat beschouwd als wangedrag, zie punt 3.8.2, met bijbehorende sancties tot mogelijk gevolg.

3.8.4 Wangedrag niet-spelers en bezoekers
Indien het gedrag van personen daartoe aanleiding geeft kunnen leden van het hoofd- en/of jeugdbestuur deze de toegang tot het terrein ontzeggen, desnoods met inschakeling van de Politie.

3.8.5 Persoonlijke verantwoordelijkheid, letsel, schade, diefstal, etc.
Eenieder is op het terrein van de vereniging zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen en de daaruit eventueel negatieve gevolgen. Voor de ouder of verzorger geldt dit tevens voor het kind c.q. de kinderen. Derhalve accepteert de vereniging geen aansprakelijk voor de negatieve gevolgen van het eigen handelen.
Indien de orde(handhaving) dit vereist dient eenieder de aanwijzingen van leden van het hoofd- en/of jeugdbestuur op te volgen. Indien bij activiteiten het hoofd- c.q. jeugdbestuur wordt ondersteund, door bijvoorbeeld bediening van de bar, door vrijwilligers bij activiteiten etc. dan dienen ook de aanwijzingen van deze personen, gelijk een bestuurslid, te worden opgevolgd.
Het niet opvolgen van aanwijzingen wordt aangemerkt als wangedrag, zie de punten “3.8.2 Wangedrag speler” en “3.8.4 Wangedrag niet-spelers en bezoekers”.
De vereniging acht het van belang de wet- en regelgeving na te leven en derhalve te handhaven. Handhaving van het ‘Rookverbod’ en de regelgeving van de ‘Horecawet’ (geen drank onder de 16, niet schenken bij ‘dronkenschap’) kan daarom tot specifieke aanwijzingen leiden.
Indien, op het terrein van de vereniging, sprake c.q. vermoeden is van letsel, schade aan goederen van de vereniging dan wel diefstal zal vanuit de vereniging actie te worden ondernomen om:
a. het letsel te (laten) behandelen,
b. de Politie in te schakelen als sprake is van een strafbaar feit, dan wel het
vermoeden daarvan.
c. getuigen te verzamelen c.q. te registreren,
d. medewerking te verlenen teneinde negatieve gevolgen te beperken, vervolgschade en/of verder leed te voorkomen.

3.8.6 Enkele concrete zaken
• Afspraak = afspraak.
• We hebben respect voor elkaar zowel binnen als buiten de vereniging,
zowel in de persoon als voor spullen van een ander.
• We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en taalgebruik.
• We staan open voor kritiek waar we van kunnen leren.
• Het werk van vrijwilligers wordt gewaardeerd.
• Overmatig drankgebruik alsmede drugsgebruik wordt niet getolereerd.

3.9 Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Voor tal van aangelegenheden en activiteiten vormen zij een belangrijke factor bij het welslagen van verenigingsactiviteiten. Vrijwilligers verdienen dan ook de nodige aandacht en waardering van alle geledingen binnen de vereniging. Zij blijven hierdoor gemotiveerd en zullen verbonden blijven aan onze vereniging. Daarnaast is het van belang zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht het vrijwilligerskorps op een aanvaardbaar niveau te handhaven.
De vereniging kan alleen maar succesvol zijn als eenieder zijn steentje bijdraagt volgens afspraken zoals die binnen de vereniging worden gemaakt.
Vrijwilligerswerk vindt weliswaar op vrijwillige basis plaats, maar wel binnen de kaders en richtlijnen van de vereniging. De vereniging zet zich in om de vrijwilligers maximaal te ondersteunen.


 

4. Strategische doelstellingen

In dit hoofdstuk zijn de strategische doelstellingen (speerpunten) opgenomen
voor de planperiode waarmee de vereniging zich wil verbeteren en/of onderscheiden.

A. Het ontwikkelen van een verenigingsbreed voetbaltechnische beleid met als resultaatvoorstelling:
• Het ontwikkelen van de 1e ploeg tot een stabiele 2e provinciale
• Binnen 3 jaar heeft de jeugdwerking een provinciale licentie door het behalen van 2 sterren in het Footpass beleid.

B. Vanaf seizoen 2016-2017 is er nog een accommodatie met alle benodigde voorzieningen, waaronder een kunstgrasveld.

C. Het behouden en bestendigen de gezonde financiële positie met als resultaatvoorstelling:
• Het ontwikkelen van financiële kaders en uitgangspunten voor de langere termijn.

D. Het versterken van de vereniging met als resultaatvoorstelling:
• Het professionaliseren van de vereniging.
• Het vergroten van het verenigingsgevoel om daarmee de spelers te binden en de
vrijwilligers te enthousiasmeren.
• Een belangrijke factor in de Kinrooise gemeenschap zijn (worden), waardoor de gemeenschappelijke problemen en belangen beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

 


5 Uitwerking strategische doelstellingen

In dit hoofdstuk zijn de strategische doelstellingen nader uitgewerkt om daarmee richting te geven aan de gewenste resultaten.

5.1 Doelstelling A: Voetbaltechnisch (sportief) beleidsplan

5.1.1 Visie
Om op sportief gebied de doelstelling te halen, te behouden en te verbeteren is de ontwikkeling van een verenigingsbreed voetbaltechnische beleid noodzakelijk. De realisatie van het technische beleid is een kwestie van lange adem en zal meerdere jaren in beslag nemen.
Het technisch beleid geeft aan hoe FC Maasland noordoost op voetbaltechnisch gebied alles wil regelen en uitvoeren. De uitvoering van het technisch beleid zal worden ondergebracht bij de Sportieve Commissie” van de vereniging.

5.1.2 Resultaten
A1. Het Goed opzetten en continue verbeteren van de voetbaltechnische organisatie door het instellen van een “Sportieve Commissie” met vakbekwame leden;
A2. Het in 2014 vaststellen van een meerjarig technisch beleidsplan (2014-2018);
A3. Het zorgen voor een goede horizontale en verticale doorstroming van
voetbaltalent op alle niveaus, zodat ook talent behouden blijft voor de vereniging;
A4. Zorgen dat door een goed voetbaltechnisch beleid zowel de prestatief als recreatief ingestelde speler zich thuis voelt bij de vereniging, zie strategische doelstelling 4.
A5. Het prestatief voelbal wordt bereikt door instroom vanuit de eigen jeugd en werving van overig (liefst Kinroois talent).
A6. Het werven en faciliteren van de trainers en teamafgevaardigde door het verzorgen van opleidingen, voorlichting, bijeenkomsten, coaching e.d.
A7. Aanstellen van gediplomeerde trainers met als doel om per team in ieder geval over een gediplomeerde trainer te kunnen beschikken.

5.1.3 Uitgangspunten

• Voor de organisatorische opzet wordt verwezen naar hoofdstuk “3 De
vereniging”.
• Het doorstromen van onze jeugd naar de senioren wordt actief gestimuleerd. Een prestatiegerichte speler dient zich in principe voor het hoogst spelend team beschikbaar te stellen. Hierbij geldt de 1e ploeg van FC Maasland noordoost als
hoogst spelend team.
• Prestatieve seniorenteams (1e ploeg en A reserven) kunnen gebruik maken van jeugdspelers.
Jeugdspelers die daarvoor in aanmerking komen zijn veelal “laatstejaars”
U 21 spelers. Voor spelers met uitzonderlijke kwaliteiten wordt een uitzondering gemaakt. Roofbouw op jeugdspelers wordt voorkomen.
• Bij gebruik van jeugdspelers voor de seniorenteams vindt overleg plaats
tussen trainer / afgevaardigde van dat jeugdteam, de jeugdcoördinator en de
ouder(s) van de jeugdspeler indien deze nog geen 18 jaar is.
• Voor keepers is er een keeperstrainer.
• Trainers worden geselecteerd ten behoeve van de opleidings- en teamdoelstellingen.

5.2 Doelstelling B: Accommodatie

5.2.1.Visie
De vereniging richt zich primair op uiteindelijk één accommodatie op een voor de
vereniging strategische positie binnen de gemeente Kinrooi. Totdat dit gerealiseerd kan worden zal op de huidige 3 locaties het onderhoud zich beperken tot het hoogst noodzakelijke om daarmee middelen te besparen die ingezet kunnen worden voor de
uiteindelijke locatie.

5.2.2 Resultaten
B1. In 2015 duidelijkheid over de uiteindelijke accommodatie gebaseerd op het nog volgende programma van eisen gebaseerd op een groei van het ledenbestand naar ruim 300 leden in 2018:

• Een sportpark met minimaal 4 pleinen, waarvan 2 wedstrijdpleinen
(één met verlichting) en 2 trainingspleinen (een kunstgrasplein met
verlichting). Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van het gebruik van de accommodatie aan de Hoverstraat in Kinrooi.
• 12 kleedkamers en 2 kleedkamers voor scheidsrechters;
• Een eigentijdse kantine die qua horecagedeelte gelijk is aan de
huidige kantine aangevuld met keuken, bergruimten, toiletgroepen,
bestuurs- en kaderkamer.
• Bergruimte voor materialen, gereedschappen en machines.
• Parkeerruimte voor minimaal 100 auto’s.
• Een afsluitbare fietsenstalling
• Automatische beregeningsinstallatie
• Sportpark volledig omheind.
B2. Borgen van een goede personele organisatie voor beheer en onderhoud
waarbij dit zo veel als mogelijk gedaan kan worden door eigen leden.

B3. Opzetten van een beheerplan voor de vereniging in 2020.
B4. Opzetten van een onderhoudsplan bij het realiseren van het nieuwe
sportpark. Tot die tijd wordt wel bekeken of voldaan wordt aan alle wet-
en regelgevingen.

B5. Leveren van alleen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor
het bestaande park. Investeringen in het huidige sportpark worden
gedaan op basis van ad hoc benodigdheden.

5.3 Doelstelling C: Financieel beleid

5.3.1 Visie
Voetbalvereniging FC Maasland NO streeft een solide financieel beleid na, dat erop
gericht is om de financiële stabiliteit en continuïteit van de vereniging op
lange termijn te waarborgen.
Dit houdt in het zorgen voor een gezond financieel perspectief voor de
vereniging voor korte ( 1 jaar) en lange termijn (10 jaar) middels het
opstellen van een meerjarenbegrotingen en het opstellen van een planning
en controlcyclus vanaf 2010.
Om dit te bewaken zijn de volgende kaders ten aanzien van het financiële
beleid gesteld:

5.3.2 Resultaten
C1. Het onderzoeken en desgewenst realiseren van de
privatiseringsconstructie.
C2. Het opstellen van een meerjarenbegroting in 2010.
C3. Het opstellen van een financieel meerjarenbeleid in 2011 op basis van
de meerjarenbegrotingen (C2).
C4. Het onderbrengen van de kledingsponsors bij de sponsorcommissie (nu
nog door de materiaalbeheerder).
C5. Het binden van sponsors om deze minimaal 3 jaar aan de vereniging te
binden door b.v.:
– Sponsors in de kantine (gouden, zilveren en bronzen sponsors).
– Sponsorcontacten warm houden door onder andere sponsoravonden.
– Verstrekken van consumptiebonnen bij wedstrijden.
– Definiëren van sponsorpakketten met kortingen.
C6. Het vergroten van de sponsorinkomsten door b.v:
– Wedstrijdaffiches
– PowerPoint in de kantine
– Spandoeken
– Programmaboekjes
– Veldsponsors
– Website

5.3.3 Uitgangspunten
• Het eigen vermogen dient te allen tijde positief te zijn;
• De kasstroom uit operationele activiteiten dient positief te zijn;
• De solvabiliteit van de vereniging dient 15% te bedragen, het merendeel
zal worden gereserveerd. Indien de solvabiliteit te laag is, zal de
verenigingsreserve eerst aangevuld worden vanuit de onderhoudsreserve;
• De current ratio dient minimaal 1 te bedragen, teneinde aan de korte
termijn verplichtingen te kunnen voldoen.

5.4 Doelstelling D: Versterken vereniging
5.4.1 Visie
Voor het versterken van de vereniging is gekozen om activiteiten te
ondernemen die direct bij ‘de mensen’ staan. Hierdoor wordt de
betrokkenheid direct versterkt, mede door de praktische opzet en
benadering. Voor het professionaliseren van de vereniging worden de
ambities afgestemd op de mogelijkheden van mens en middelen.

5.4.2 Resultaten
5.4.2.1 D1. Professionaliseren van de vereniging
a. Bewaken dat de resultaten uit dit beleidsplan worden gehaald.
b. Benoemen van een vertrouwenspersoon waar leden (ouders) terecht
kunnen wanneer zij worden geconfronteerd met ongewenste
omgangsvormen.
c. Het uitwerken van de “Bijlage 4: AT-matrix; activiteiten en taakverdeling”
in hoofdstuk 10 door processen te beschrijven
d. Het borgen van afspraken (b.v. verslagen van vergaderingen) en procedures.

5.4.2.2 D2. Verbeteren van de communicatie
a. De coördinatie van communicatie onder te brengen bij een bestuurlid.
b. Onderzoeken en verbeteren van de communicatie waarbij wordt gedacht
aan:
– Het verbeteren van de website, zowel inhoudelijk als qua beheer
– Het onderzoeken en desgewenst implementeren van andere communicatiemiddelen
– Van andere commissies (redactiecommissie) in het leven te roepen; om
te zorgen dat algemeen verenigingsnieuws tijdig, volledig en correct
wordt geplaatst op de website (en eventueel andere communicatiekanalen).
c. Voorzien in informatie voor de Senioren, zie punt 3.2.4.

5.4.2.3 D3. Werven van leden uit de Kinrooise gemeenschap
a. Het vergroten van het aantal (Senior)leden uit de fusie Kinrooi door het
onderzoeken van mogelijkheden om deze te werven en daaruit een keuze
te maken en die toe te passen.

5.4.2.4 D4. Verbeteren van de normen en waarden door:
a. Het benoemen van een vertrouwenspersoon waar leden (ouders) terecht
kunnen wanneer zij worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen.
b. Het opstellen en bekendmaken van gedragsregels.

Beleidsplan voetbalvereniging FC Maasland NO 2014–2018